A Všeobecné obchodní podmínky společnosti HiES Tech s.r.o. účinné od 1.9.2013

1. Obecná ustanovení
1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 27053 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

1.2    Prodávající se zabývá především výrobou elektronických zařízení a jejich prodejem. Prodávající je plátcem DPH.
 
1.3    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
1.4    Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.  Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 
1.5    Podnikatelem se rozumí: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

1.6    Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

1.7    Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
2. Kupní smlouva
2.1 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je buď umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, nebo nabídka zboží ke koupi prostřednictvím obchodních zástupců.
2.2 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadanou emailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
2.3 Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
2.4 Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
2.5. Kupní smlouva dále vzniká jak u kupujícího podnikatele, tak kupujícího spotřebitele převzetím zboží v sídle firmy, eventuálně od obchodního zástupce, a současným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
2.6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Pro jakýkoliv případ sporu si strany dohodly místní příslušnost Okresního soudu Plzeň-sever, resp. Krajského soudu v Plzni. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a prorogace soudu nebude přípustná.      

3. Bezpečnost a ochrana informací
3.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3.2 Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

3.3 Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, newsletteru, marketingu, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla firmy HiES Tech s.r.o.

3.4 Prodávající se zároveň zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícím se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

3.5 Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány, nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu www.hiestech.com na e-mailové adrese sales@hiestech.com. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.hiestech.com. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům).

3.6 Registrací na stránkách internetového obchodu www.hiestech.com souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.hiestech.com zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícím se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

4. Prodejna a prodejní doba
Objednávky internetového obchodu www.hiestech.com přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

5. Ceny
5.1  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Případné slevy se nesčítají.

5.2  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.


6. Objednávání
6.1 Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
6.2 Objednávat je možno těmito způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu  „e-shop“,
• elektronickou poštou na adrese sales@hiestech.com,
• osobně v sídle firmy HiES Tech s.r.o., eventuálně prostřednictvím obchodního zástupce prodejce,
• telefonicky.

7. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
7.1 Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (nikoliv osobně). Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

7.2 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit následující  podmínky: Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu sales@hiestech.com, eventuálně na adresu sídla firmy HiES Tech s.r.o.) s následujícím doporučeným textem: "Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:......... / složenkou na adresu............". Datum a podpis kupujícího.

7.3  Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být úplné, čisté, v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky), ve stavu a hodnotě, v jaké zboží kupující převzal, a s kopií dokladu o koupi.  V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
 
7.4 Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
7.5  Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího, a to bez dalšího upozornění na tuto skutečnost.

7.6 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 

7.7 Prodávající si vymiňuje, že vrácení zboží na dobírku nebude převzato. Prodávající doporučuje zboží pojistit a zaslat doporučeně. Adresa pro vrácení zboží je: Bdeněves 184, 330 32 Kozolupy. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen současně také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.

7.8 Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

7.9  Žádá-li kupující odstoupení od smlouvy, je povinen dbát na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť může dojít ke znehodnocení tohoto obalového materiálu. Prodávající si vymiňuje takto zjevně znehodnocené zboží nepřevzít.

7.10 V případě odstoupení od smlouvy a požadavku vrácení zaplacené částky za zboží bude prodávajícím tato částka snížena o náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s přepravou a případným balným a bankovním převodem.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
7.11 V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

7.12 Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

8  Informace o produktech v e-shopu
Informace o zboží, nabízeném v internetovém obchodě www.hiestech.com prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.


9 Platební podmínky
9.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
• bezhotovostní platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího, resp. platba přes internetové rozhraní banky na účet prodávajícího,
• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce, popřípadě osoba pověřená přepravcem – kupující hradí navíc tzv. dobírečné)
• platba na fakturu se splatností
9.2 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází okamžikem převzetí zboží na kupujícího.

9.3 Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno.

9.4 Zboží bude rezervováno po dobu maximálně 7 dnů. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

10  Dodací podmínky
10.1  Zasílání přepravní službou – UPS:
Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání celkové částky na účet prodávajícího, případně první následující pracovní den. Výše ceny dopravného je určováno online dle doručovací adresy, do kterého se zboží posílá. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky. Dodací podmínky se řídí přepravní službou UPS.  Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena 10 dnů. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po 10 dnech zpátky na adresu prodejce. Za opětovné zaslání účtuje prodejce vždy přepravné. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

10.2 Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

10.3   Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu sales@hiestech.com a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

10.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím. Na zboží, které není skladem, doporučujeme informovat se na e-mailové adrese sales@hiestech.com nebo na telefonním čísle +420 777 801 708.

11. Reklamace přepravy zboží

11.1 Adresát (nejen kupující) je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze tehdy, není-li nijak poškozená. V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží, a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol. E-mailem na adresu sales@hiestech.com či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.


 12 Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí výhradně reklamačním řádem prodávajícího.


 13 Závěrečná ustanovení
13.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné  od 1. července 2013 a ruší veškeré předchozí všeobecné obchodní podmínky, ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.hiestech.com.

13.2 Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (kupující podnikatel), popřípadě občanského zákoníku (kupující spotřebitel), jakož i předpisy souvisejícími.